Địa chỉ: Xã Quỳnh Phú, Huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh